இராயப்பபுரம்

புனித அன்னம்மாள் ஆலயம்

( ஞானப்பிரகாசியார் பட்டணம் பங்கு )

தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...

st.anne

Welcome to
St. Anne's Church
Rayappapuram, Sawyerpuram-628251
Tuticorin Dist, Tamilnadu, India.

குருத்து ஞாயிறு

Mass Timings

Sunday Morning 6.00 A.M.
massimg

புனித அன்னம்மாளிடம் ஜெபம்

மகா பரிசுத்தமும் இரக்கமும் 
அனுக்கிரகமும் நிறைந்த புனித அன்னம்மாளே! 

தேவமாதாவின் தாயே!
 
நீர் எம்மாத்திரம் சர்வேசுவரானால் சிநேகிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்?
நீர் கேட்கும் மன்றாட்டை அவர் தள்ளிப் போடுகிறதில்லை என்று 
அறிந்திருக்கிற நாங்களும் உமது திருப்பாதத்தை அண்டி வருகிறோம். 
உம்மால் உலகில் நடந்த புதுமைகளுக்குக் கணக்கில்லையே.

வரப்பிரசாதத்தைத் தாராளமாய்க் கொண்ட புனித அன்னையே,
நாங்கள் மெய்யான சம்சாரிகளாய் நடந்து வாய்க்காலோரத்தில்
நாட்டப்பட்ட மரம்போலச் சம்சாரத்தில் நற்கனி தந்து 
எங்கள் துன்பங்களில் ஆறுதலடைந்து பொறுமைகொண்டு 

எங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்த பிள்ளைகளை 
நன்னெறியில் நடப்பிக்கும் வரத்தை நாங்கள் அடையப் பண்ணியருளும்.

நாங்கள் குடும்ப வாழ்வில் ஒருமனப்பட்டு
அயல் வீட்டாரோடு சினேகமாய் வாழப்பண்ணும்.

சங்கையும், நற்கீர்த்தியும், ஒருமைப்பாடும்,
சம்சார வாழ்வில் பயபக்தியும் ஒடுக்க வண்ணகமும் 
நாங்கள் பெறச் செய்தருளும்.

எங்கள் பிள்ளைகள் தேவ ஸ்துதியைக் கூறவும்,
நாங்கள் அறிவிலும் தேவ ஆசிர்வாதத்தில் உயரவும் செய்தருளும்.

அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை நாங்கள் கொண்டு பசாசினாலும்,
பொல்லாத மனிதராலும் நாங்கள் வெல்லப்படாதிருக்கப் பண்ணியருளும்.

 நாங்கள் வீட்டையும் அதிலுள்ளதையும் 
 அக்கினிக்கும் வெள்ளத்திற்கும் திருடருக்கும் தப்பித்துவிட ஆண்டவரை மன்றாடும்.

கர்த்தர் நகரைக் காக்காவிடில் சாமக்காரன் விருதவாய் விழித்திருப்பான் அல்லோ? 
தேவ பக்தியும் உண்மையும் கீழ்ப்படிதலுமுள்ள ஊழியர்களை நாங்கள் அடையவும்,

எங்கள் பிள்ளைகளுக்குச் சரியான வாழ்க்கைத் துணை அமையவும்
 எங்களுக்காக மன்றாடும்.

எங்கள் உபத்திரவங்கள் இலேசாகவும்,
நாங்கள் நித்யமானவைகளை விரும்பவும் செய்தருளும்.

மகா உன்னதமான வரப்பிரசாதங்களை அடைந்த பரிசுத்த அன்னம்மாளே !
நாங்கள் தேவ வரங்களையே எந்நாளும் நாடி, 
அவரால், அவரில், அவரோடு வாழ்ந்து உய்வடைய 
எங்களுக்காக இறைவனை மன்றாடும்.    -  ஆமென்.

massimg

About Us

St. Anne's Church
Rayappapuram,
Sawyerpuram-628251

Tuticorin Dist, Tamilnadu, India.


Church History :: Coming soon

St. Anne's Church
Rayappapuram,
Sawyerpuram-628251

Tuticorin Dist, Tamilnadu, India.


Parish Priest Message

St. Anne's Church
Rayappapuram,
Sawyerpuram-628251

Tuticorin Dist, Tamilnadu, India.


Contact Us

St. Anne's Church
Rayappapuram,
Sawyerpuram-628251

Tuticorin Dist, Tamilnadu, India.